undermytree logo

 

"I perceived how that it was impossible to establish the lay people in any truth except the Scripture were plainly laid before their eyes in their mother tongue."

William Tyndale (1484-1536)

 

Brødre eller søsken?

I den nye norske bibelutgaven, Bibel 2011, er ordet «brødre» enkelte steder erstattet med «søsken». Som eksempel kan trekkes frem Kol.4,15:

«Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten som samles i hennes hus.» (Bibel 2011)

I tidligere norske bibelutgaver har det her stått «brødre»:

«Hils brødrene i Laodikea...» (1930-utg. og 1978-utg.)

«Hils brødrene som er i Laodikea...» (King James-utg. 1997)

Vi finner en tilsvarende oversettelsestradisjon i de engelske biblene, som her enten bruker «the brethren» eller «the brothers» (brødre). Noen få moderne utgaver (God’s Word Translation 1995 og New Living Translation 2007) har også inkludert «and sisters» (og søstre) i denne hilsenen.

Noen har reagert med undring på denne endringen i Bibel 2011. Spørsmålet er derfor: Er den berettiget ut ifra det greske språket? Eller er det kun en refleksjon av den moderne tids kamp for likestilling mellom kjønnen og kjønnsnøytrale oversettelser?adelfoi

I den greske teksten brukes ordet adelfoi. Dette er en flertallsform av ordet adelfos, som betyr «bror». Ordet er satt sammen av a- og delfos, og betyr egentlig «fra samme livmor». For «søster» finnes hunkjønnsvarianten adelfé, eller adelfai i flertall. Når grekerne ville omtale søsken som både var av hunkjønn og hankjønn, brukte de flertallsordet for hankjønn, altså adelfoi.

Dette er ikke et uvanlig språkfenomen. Vi finner det samme på italiensk, f.eks. i ordet for «barn»:

HANKJØNN ENTALL: bambino (liten gutt) – FLERTALL: bambini (små gutter)
HUNKJØNN ENTALL: bambina (liten jente) – FLERTALL: bambine (små jenter)
HANKJØNN OG HUNKJØNN SAMLET: bambini (små gutter og jenter)

Et annet eksempel er «sønn»/«datter»:

HANKJØNN ENTALL: figlio (sønn) – FLERTALL: figli (sønner)
HUNKJØNN ENTALL: figlia (datter) – FLERTALL: figlie (døtre)
HANKJØNN OG HUNKJØNN SAMLET: figli (sønner og døtre / barn)

Det er det samme vi finner med det greske adelfoi. Flertallsordet for hankjønn brukes for å betegne en blandet gruppe av både hunkjønn og hankjønn:

HANKJØNN ENTALL: adelfos (bror) – FLERTALL: adelfoi (brødre)
HUNKJØNN ENTALL: adelfé (søster) – FLERTALL: adelfai (søstre)
HANKJØNN OG HUNKJØNN SAMLET: adelfoi (brødre og søstre / søsken)

Vi kan derfor verken si at de gamle utgavene, der adelfoi er oversatt som «brødre», eller oversettelsen med «søsken» i Bibel 2011 er feil. De er begge språklig korrekte. I noen tilfeller kommer det tydelig frem av konteksten hvilken variant som er den rette på norsk, noe vi kan se fra disse eksemplene:

«Neste dag støtte han [Moses]to menn som sloss. Han prøvde å forlike dem og sa: Dere er jo brødre[adelfoi]! Hvordan kan dere gjøre ondt mot hverandre?» (Apg.7,26)

«Bruk ikke harde ord mot en eldre mann, men forman ham som en far. Forman unge menn som brødre [adelfoi], eldre kvinner som mødre og unge kvinner som søstre [adelfai], i all renhet.» (1.Tim.5,1-2)

Andre ganger kan det være mer uklart, slik som i Kol.4,15 (over). Er hilsenen rettet mot de mannlige troende i Laodikea, eller inkluderer den både kvinner og menn?

Ut ifra andre skriftsteder og fortellinger i Det nye testamentet, er det lite som tyder på at brevet til Paulus og tilsvarende utsagn kun var ment å inkludere samtidens mannlige kristne. Også kvinner hadde en aktiv rolle i de tidlige kristne menigheter (se f.eks. Apg.1,13-14; 9,36; 12,12; 16,13-15; 17,4; 18,26). Også sitatet fra 1.Tim.5,1-2 (over) viser at menigheten bestod av både kvinner og menn. Paulus forsøker å vise Timoteus hvordan han skal organisere, undervise og veilede menigheten, og både kvinner og menn inkluderes. (For flere eksempler, se Kol.3,18-19; 1.Tim.2,8-9; Tit.1,2-7).

Selv om Bibel 2011 inneholder en del endringer som ikke kan anses som positive, kan forandringen av «brødre» til «søsken» i enkelte bibelvers likevel sies å være berettiget. Det er mulig at den moderne tids kamp for likestilling og kjønnsnøytrale oversettelser har hatt noe å si for at denne endringen har funnet sted nå. Uansett vil endringen – og bevissthet omkring det greske ordets bruk og betydning – vise at det som ble skrevet, ikke kun er rettet mot mannlige troende. Alle er inkludert.

 

Tilbake til artikler
Tilbake til Bibelutgaveprosjektet (hovedside)

Tilbake til Under My Tree (home)